TK

  • Profil Taman Kanak – Kanak

    Taman Kanak–kanak Sekolahalam Auliya Kendal didirikan pada tahun 2008, merupakan “ taman “ tempat anak-anak mencari ilmu dan belajar bersosialisasi sebagai tolakan untuk meniti tahap-tahap kehidupan , dimana kehidupan manusia sangat ditentukan oleh masa anak-anak ( usia Dini ). Taman Kanak–kanak Auliya berusaha menghapus “dikotomi pendidikan“ yang sekarang ada dimasyarakat. Yaitu dengan memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Tauhid ke Esaan Alloh.

    Tujuan dari pendidikan Taman Kanak – Kanak Auliya adalah menanamkan pendidikan agama islam sedini mungkin agar anak bersih dari berbagai bentuk kesyirikan, membentuk generasi yang mencintai Al Quran dan menjadikan Al Quran sebagai pandangan hidupnya, menumbuhkan jiwa gemar melakukan penelitian alam sekitar pada anak, menumbuhkan sikap kemandirian dan tanggung jawab dalam diri anak, serta menumbuhkan sikap pada anak untuk selalu berantusias dalam beribadah, beramal sholeh infak dan sedekah.

    Taman Kanak–kanak dengan kurikulum yang lengkap (basic, life skill, spirit religius) dan sarana–sarana yang dapat menunjang siswa didik untuk berperilaku lebih mandiri dan bermoral. Konsep pendidikan yang diterapkan di Taman Kanak-kanak Sekolahalam Auliya Kendal mencakup Ketaqwaan (cara tunduk individu kepada sang Pencipta), Akhlaqul Karimah (cara tunduk manusia kepada sang Pencipta), Logika (Science dan Tecnology / cara mengelola bumi sesuai Sunnatulloh), Kepemimpinan (Cara memimpin / leadership yang sesuai dengan utusanNya, Rosululloh SAW), Entrepreneur (Cara Bisnis dan Life Skill). Dengan konsep pendidikan seperti ini, harapannya mampu menciptakan generasi Khalolifah Fil Ardh, yang akan  menjadi pemimpin dan penerus bangsa ini dikemudian hari.